Директорка: Наталия Будински

025 703 040


Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” Руски Керестур

Aдреса:  25233 Руски Керестур
Улїчка: Русинска 63
Телефон школи: 025 703 041
Е-маил: petroso@eunet.rs
Е-маил директорки: skolark.dir@eunet.rs
Телефон рахунководства: 025 705 030
Е-mail рахунководства: petroso@neobee.net
Телефон дому школярох: 025 703 044
Е-маил дому школярох: domucenika@petrokuzmjak.com
Телефон управителя дому школярох :025 703 042