Stažiranje za Kristijana preko projekta Intervet WB