Пририхтованє настави за основну школу

1a

1. Вирска настава – грекокатолїцка веронаука (виборни) З. Малацко 13
2. Гражданске воспитанє (виборни) М. Рамач 3
3. Анґлийскиязик (1. страни язик) А. Бучко 16
4. Сербски як нємацерински язик (програма Б) Т. Медєеши 16
5. Рускиязик М. Рамач 16
6. Математика М. Рамач 16
7. Швет коло нас М. Рамач 16
8. Физичне и здравствене воспитанє М. Рамач 16
9. Подобова култура М. Рамач 16
10. Музична култура М. Рамач 16
11. ГОС М. Рамач 16
12. Звонканаставни активносци М. Рамач 16
13. Проєктна настава М. Рамач 16

 

1b

1. Руски язик Н. Зазуляк 18
2. 2. Анґлийскиязик A. Бучко 18
3. 3. Сербски як нємацерински язик (програма Б) T. Медєши 18
4. 4. Математика Н. Зазуляк 18
5. 5. Швет коло нас Н. Зазуляк 18
6. 6. Подобова култура Н. Зазуляк 18
7. 7. Музична култура Н. Зазуляк 18
8. 8. Физичне и здравствене воспитанє Н. Зазуляк 18
9. 9. Вирска настава – грекокатолїцка веронаука (виборни) З. Малацко 12
10. 10. Гражданске  воспитанє (виборни) Н. Зазуляк 6
11. Звонканаставни активносци (виборна) Н. Зазуляк 18
12. Проєктна настава Н. Зазуляк 18
13. ГОС Н. Зазуляк 18
14. Звонканаставни активности (ДТХСКА) Н. Зазуляк 18

 

2a

1. Руски язик Н. Колошняї 21
2. Математика Н. Колошняї 21
3. Швет коло нас Н. Колошняї 21
4. Физичне и здравствене воспитанє Н. Колошняї 21
5. Музична култура Н. Колошняї 21
6. Подобова култура Н. Колошняї 21
7. Гражданске воспитанє (виборни) Н. Колошняї 5
8. Вирска настава – грекокатолїцка веронаука (виборни) З. Малацко 16
9. Анґлийски язик (1. страни язик) А. Бучко 21
10. Сербски як нємацерински язик (програма Б) Т. Медєши 21
11. ГОС Н. Колошняї 21
12. Звонканаставни активносци (ДТХСКА) Н. Колошняї 21
13. Проєктна настава Н. Колошняї 21
14. Н. Колошняї 21

 

3a

1. Руски язик К. Бодяанец 13
2. Математика К. Бодяанец 13
3. Природа и дружтво К. Бодяанец 13
4. Музична култура К. Бодяанец 13
5. Подобова култура К. Бодяанец 13
6. Физичне и здравствене воспитанє К. Бодяанец 13
7. Анґлийски язик (1. страни язик)) А. Бучко 13
8. Сербски як нємацерински язик (програма Б) Т. Медєши 13
9. Вирска настава – грекокатолїцка веронаука (виборни) З. Малацко 10
10. Гражданске воспитанє К. Бодяанец 3
11. Рука у цесту – Одкриванєшвета (виборни) К. Бодяанец 13
12. ГОС К. Бодяанец 13

 

3b

1. Руски язик В. Медєши 13
2. Математика В. Медєши 13
3. Природа и дружтво В. Медєши 13
4. Музична култура В. Медєши 13
5. Подобова култура В. Медєши 13
6. Физичне и здравствене воспитанє В. Медєши 13
7. Анґлийски язик (1. страни язик) А. Бучко 13
8. Сербски як нємацерински язик (програма Б) Т. Медєши 13
9. Вирска настава – грекокатолїцка веронаука (виборни)) З. Малацко 9
10. Гражданске воспитанє В. Медєши 4
11. Рука у цесту – Одкриванєшвета (виборни) В. Медєши 13
12. ГОС В. Медєши 13

 

4a

1. Руски язик Лю. Бучко 21
2. Сербски як нємацерински язик (програма Б) Т. Медєши 21
3. Анґлийски язик (1. страни язик) А. Бучко 21
4. Математика Лю. Бучко 21
5. Природа и дружтво Лю. Бучко 21
6. Подобова култура Лю. Бучко 21
7. Музична култура Лю. Бучко 21
8. Физичне воспитанє Лю. Бучко 21
9. Народна традиция (виборни) Лю. Бучко 21
10. Вирска настава – грекокатолїцка веронаука (виборни) З. Малацко 10
11. Гражданске воспитанє(виборни) Лю. Бучко 11
12. ГОС Лю. Бучко 21

 

4b

1. Руски язик Я. Сабадош 22
2. Сербски як нємацерински язик (програма Б) Т. Медєши 22
3. Анґлийски язик (1. страни язик) А. Бучко 22
4. Математика Я. Сабадош 22
5. Природа и дружтво Я. Сабадош 22
6. подобова култура Я. Сабадош 22
7. Музична култура Я. Сабадош 22
8. Физичне воспитанє Я. Сабадош 22
9. Народна традиция (виборни) Я. Сабадош 22
10. Вирска настава – грекокатолїцка веронаука (виборни) Я. Сабадош 22
11. Гражданске воспитанє(виборни) Я. Сабадош 13
12. ГОС З. Малацко 9

 

5a

ПРЕДМЕТ НАСТАВНїК число школярох
1. Руски язик К. Джуджар 18
2. Сербски як нємацерински язик (програма Б) М. Балїнт 18
3. Анґлийски язик (1. страни язик) В. Сакач 18
4. История Д. Бучко 18
5. Ґеоґрафия Й. Биркаш 18
6. Биолоґия Є. Шомодї 18
7. Математика О. Винаї 18
8. Информатика и рахункарство З. Шомодї 18
9. Технїка и технолоґия З. Шомодї 18
10. Подобова култура М. Колошняї
А. Медєши
18
11. Музична култура Л. Пашо 18
12. Физичне и здравствене воспитанє Е. Мормил
С. Пап
18
     Обовязни физични активносци Е. Мормил
С. Пап
18
13. Гражданске воспитанє (виборни) К. Шовш 10
14. Вирска настава – грекокатолїцка веронаука (виборни) З. Малацко 8
15. Нємецки язик (2. страни язик) Б. Килич 18
16. Чуваре природи (шлєбодна наставна активносц) Є. Шомодї 12
17. ГОС О. Винаї 18
18. Рисованє, мальованє и скулпторство (виборни) М. Колошняї
А. Медєши
6

 

5b

ПРЕДМЕТ НАСТАВНїК число школярох
1. Руски язик К. Джуджар 18
2. Сербски як нємацерински язик (програма Б) М. Балїнт 18
3. Анґлийски язик (1. страни язик) В. Сакач 18
4. История Д. Бучко 18
5. Ґеоґрафия Й. Биркаш 18
6. Биолоґия С. Њаради (10. 2. 2020 – 14. 2. 2020)
Є. Шомодї
18
7. Математика О. Винаї 18
8. Информатика и рахункарство З. Шомодї 18
9. Технїка и технолоґия З. Шомодї 18
10. Подобова култура М. Колошняї
А. Медєши
18
11. Музична култура Л. Пашо 18
12. Физичне и здравствене воспитанє С. Пап 18
     Обовязни физични активносци С. Пап 18
13. Вирска настава – грекокатолїцка веронаука (виборни) З. Малацко 11
14. Гражданске воспитанє (виборни) К. Шовш 7
15. Нємецки язик (2. страни язик) Б. Килич 18
16. Чуваре природи (шлєбодна наставна активносц) Є. Шомодї 9
17. Рисованє, мальованє и скулпторство (шлєбодна наставна активносц) М. Колошняї
А. Медєши
9
18. ГОС М. Балїнт 18

 

6a

ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК БРОЈ УЧЕНИКА
1. Руски язик К. Джуджар 20
2. Сербски як нємацерински язик (програма Б) М. Балїнт 20
3. Анґлийски язик (1. страни язик) В. Сакач 20
4. История Д. Бучко 20
5. Ґеоґрафия Й. Биркаш 20
6. Биолоґия Є. Шомодї 20
     Чуваре природи (шлєбодна наставна активносц) Є. Шомодї 20
7. Математика О. Винаї 20
8. Физика К. Сабадош 20
9. Информатика и рахункарство З. Шомодї 20
10. Технїка и технолоґия З. Шомодї 20
11. Подобова култура М. Колошняї 20
12. Музична култура Л. Пашо 20
13. Гражданске воспитанє (виборни) К. Шовш 9
14. Вирска настава – грекокатолїцка веронаука (виборни) З. Малацко 11
15. Нємецкиязик Б. Килич 20
16. ГОС К. Джуджар 20
17. Физичне и здравствене воспитанє С. Тиркайла 20
     Обовязни  физични активносци С. Тиркайла 20

 

7a

ПРЕДМЕТ НАСТАВНїК число школярох
1. Руски язик К. Шовш 13
2. Сербски як нємацерински язик (програма Б) М. Балїнт 13
3. Анґлийски язик (1. страни язик) В. Сакач 13
4. История Д. Бучко 13
5. Ґеоґрафия Й. Биркаш 13
6. Биолоґия Є. Шомодї 13
7. Математика Н. Будински 13
8. Физика К. Сабадош 13
9. Хемия Я. Надь 13
10. Информатика и рахункарство З. Шомодї 13
11. Технїка и технолоґия З. Шомодї 13
12. Подобова култура М. Колошняї 13
13. Музична култура Л. Пашо 13
14. Физичне и здравствене воспитанє С. Пап 13
     Обовязни физични активносци С. Пап 13
15. Гражданске воспитанє (виборни) М. Колошняї 1
16. Вирска настава – грекокатолїцка веронаука (виборни) З. Малацко 12
17. Нємецки язик Б. Килич 13
18. Хор и орхестра(шлєбодна наставна активносц) Л. Пашо 2
19. Рисованє, мальованє и скулпторство (шлєбодна наставна активносц) М. Колошняї 11
20. ГОС З. Шомодї 13

 

7b

ПРЕДМЕТ НАСТАВНїК число школярох
1. Руски язик К. Шовш 18
2. Сербски як нємацерински язик (програма Б) М. Балїнт 18
3. Анґлийски язик (1. страни язик) В. Сакач 18
4. История Д. Бучко 18
5. Ґеоґрафия Й. Биркаш 18
6. Биолоґия Є. Шомодї 18
7. Математика Н. Будински 18
8. Физика К. Сабадош 18
9. Хемия Я. Надь 18
10. Информатика и рахункарство З. Шомодї 18
11. Технїка и технолоґия З. Шомодї 18
12. Подобова култура М. Колошняї

А. Медєши

18
13. Музична култура Л. Пашо 18
14. Физичне и здравствене воспитанє С. Пап 18
     Обовязни физични активносци С. Пап 18
15. Гражданске воспитанє (виборни) М. Колошняї 6
16. Вирска настава – грекокатолїцка веронаука (виборни) З. Малацко 12
17. Нємецки язик (2. страни язик) Б. Килич 18
18. Хор и орхестра(шлєбодна наставна активносц) Л. Пашо 12
19. ГОС Л. Пашо 18
20. Рисованє, мальованє и скулпторство (шлєбодна наставна активносц) М. Колошняї 6

 

8a

ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК БРОЈ УЧЕНИКА
1. Сербски як нємацерински язик (програма Б) М. Балїнт 14
2. Руски язик К. Шовш 14
3. Анґлийски язик (1. страни язик) В. Сакач 14
4. Подобова култура М. Колошняї

А. Медєши

14
5. Музична култура Л. Пашо 14
6. История Д. Бучко 14
7. Ґеоґрафия Й. Биркаш 14
8. Физика К. Сабадош 14
9. Математика Т. Бучко-Рац 14
10. Биолоґия Є. Шомодї 14
11. Хемия Я. Надь 14
12. Технїчне и информатичне  образованє З. Шомодї 14
13. Физичне воспитанє С. Пап 14
14. Вирска настава – грекокатолїцка веронаука (виборни) З. Малацко 11
15. Гражданске воспитанє (виборни) М. Колошняї 3
16. Нємецкиязик (2. страни язик) Б. Килич 14
     Нємецкиязик (2. страни язик) (дополнююца робота) Б. Килич 14
17. Физичне воспитанє – фодбал Е. Мормил
С. Пап
14
18. Информатика и рахунарство (виборни) О. Винаї 14
19. ГОС К. Сабадош 14

 

8b

ПРЕДМЕТ НАСТАВНїК число школярох
1. Сербски як нємацерински язик (програма Б) М. Балїнт 14
2. Руски язик К. Шовш 14
3. Анґлийски язик (1. страни язик) В. Сакач 14
4. Подобова култура М. Колошняї

А. Медєши

14
5. Музична култура Л. Пашо 14
6. История Д. Бучко 14
7. Ґеоґрафия Й. Биркаш 14
8. Физика К. Сабадош 14
9. Математика Т. Бучко-Рац 14
10. Биолоґия Є. Шомодї

С.Няради

14
11. Хемия Я. Надь 14
12. Технїчне и информатичне образованє З. Шомодї 14
13. Физичне воспитанє Е. Мормил
С. Пап
14
14. Гражданске воспитанє М. Колошняї
А. Медєши
8
15. Вирска настава – грекокатолїцка веронаука (виборни) З. Малацко 6
16. Нємецки язик (2. страни язик) Б. Килич 14
17. Физичне воспитанє – фодбал Е. Мормил
С. Пап
14
18. Информатика и рахунарство (виборни) О. Винаї 14
19. ГОС Й. Шомодї 14