Пририхтованє настави за штредню школу

ШТРЕДНЯ ШКОЛА

I1

ПРЕДМЕТ НАСТАВНЇК ЧИСЛО ШКОЛЯРОХ
1. Биолоґия Т. Катона 10
2. Вирска настава – грекокатолїцка виронаука (виборни) З. Малацко 6
3. Ґеоґрафия Й. Биркаш 10
4. Гражданске воспитанє (виборни) Т. Колесар 5
5. Анґлийски язик (1. страни язик) А. Шевич 10
6. История Д. Бучко 10
7. Язик, медиї и култура (виборни) Т. Колесар 10
8. Латински язик В. Чизмар 10
9. Математика Н. Будински 10
10. Музична култура Л. Пашо 10
11. Нємецки язик (2. страни язик) (виборни) С. Спасич 10
12. Рахункарство и информатика А. Алексич 10
13. Руски язик и кнїжовносц Лю. Малацко 10
14. Сербски як нємацерински язик (програма Б) Е. Чапко 10
15. Физика Лю. Петкович 10
16. Хемия Я. Надь 10
17. ГОС Н. Будински 10
18. Подобова култура И. Радович 10
19. Физичне и здравствене воспитанє Лю. Орос 10
22. Применєни науки Й. Биркаш 10
23. Хемия (дополнююца робота) Я. Надь 10

 

I2

ПРЕДМЕТ НАСТАВНЇК ЧИСЛОШКОЛЯРОХ
1. Математика Н. Будински 23
2. Рахункарство и информатика А. Алексич
О. Винаї
23
3. Физика Лю.Петкович 23
4. Сербскиязик и кнїжовносц Е. Чапко 23
5. Ґеоґрафия А. Виславски 23
6. История Лю. Илич 23
7. Анґлийски язик (1. страни язик) Лї. Фина 23
8. Латински язик В. Чизмар 23
9. Подобова култура И. Радович 23
10. Музична култура Л. Пашо 23
11. Хемия З. Петрич 23
12. Вирска настава – православни катихизис (виборни) Ж. Кежич 4
13. Гражданске воспитанє (виборни) Т. Колесар 19
14. Нємецки язик (2. страни язик) С. Спасич 23
15. Физичне и здравствене воспитанє Лю. Орос 23
16. ГОС Лю. Петкович 23
17. Биолоґия Т. Катона 23
18. Применєни науки (виборни) А. Виславски 23
19. Язик, медиї и култура (виборни) Т. Колесар 23

 

I3

ПРЕДМЕТ НАСТАВНЇК ЧИСЛОШКОЛЯРОХ
1. Анґлийски язик (1. страни язик) А. Шевич 22
2. Аґенцийне и готелиєрске дїлованє Б. Милянич
Є. Миркович
22
     Практична настава – Настава у блоку (блок) Б. Милянич
Є. Миркович
22
3. Физичне воспитанє С. Тиркайла 22
4. Гражданске воспитанє (виборни) Т. Колесар 17
5. Вирска настава – православни катихизис (виборни) Ж. Кежич 3
6. Вирска настава – католїцка виронаука (виборни) З. Малацко 2
7. Италиянски язик (2. страни язик) Д. Гачеша 22
8. Хемия З. Петрич 22
9. Математика Н. Будински 22
     Математика (дополнююца робота) Н. Будински 22
10. Физика Лю. Петкович 22
11. Основи туризма и погосцительства Б. Милянич 22
12. Основи економиї А. Войчена 22
13. Сербски язик и кнїжовносц Е. Чапко 22
14. ГОС Б. Милянич 22
15. Рахункарство и информатика А. Алексич 22
16. История Лю. Илич 22
17. Биолоґия Т. Катона 22
18. Ґеоґрафия Й. Биркаш 22
19. Професионална пракса (блок) 22
20. Дебатни клуб (секција) Н. Будински 22

II1

1. Руски язик и кнїжовносц Лю. Малацко 12
2. Сербски як нємацерински язик  (програма Б) Е. Чапко 12
3. Анґлийски язик (1. страни язик) Лї. Фина 12
4. Нємецки язик (2. страни язик) С. Спасич 12
5. Латински язик В. Чизмар 12
6. Психолоґия Ґ. Банатски 12
7. История Д. Бучко 12
8. Ґеоґрафия Й. Биркаш 12
9. Биология Т. Катона 12
10. Хемия Я. Надь 12
11. Физика Лю. Петкович 12
12. Математика Т. Бучко-Рац 12
13. Рахункарство и информатика А. Алексич 12
14. Музична култура Л. Пашо 12
15. Подобова култура И. Радович 12
16. Физичне и здравствене воспитанє Лю. Орос 12
17. Язик, медиї и култура (виборни) Т. Колесар 12
18. Применєни науки (виборни) К. Сабадош 12
19. Вирска настава – греко католїцка веронаука (виборни) З. Малацко 12
20. ГОС Т. Бучко-Рац 12

 

II2

ПРЕДМЕТ НАСТАВНїК числошколярох
1. Сербски язик и кнїжовносц Є. Виленица Троґерт 18
2. Анґлийски язик (1. страни язик) Лї. Фина 18
3. Латински язик В. Чизмар 18
4. Психолоґия Ґ. Банатски 18
5. История Лю. Илич 18
6. Ґеоґрафия А. Виславски 18
7. Биология Т. Катона 18
8. Математика Т. Бучко-Рац 18
9. Физика Лю. Петкович 18
10. Хемия З. Петрич 18
11. Рачхункарство и информатика А. Алексич
М. Раїч
18
12. Музична култура Л. Пашо 18
13. Подобова култура И. Радович 18
14. Физичне и здравствене воспитанє Лю. Орос 18
15. Вирска настава – православни катихизис (виборни) Ж. Кежич 4
16. Гражданске воспитанє (виборни) Т. Колесар 14
17. Нємецки язик (2. страни язик) С. Спасич 18
18. Язик, медиї и култура (виборни) Т. Колесар 18
19. Применєни науке К. Сабадош 18
20. ГОС Лї. Фина 18

 

II3

ПРЕДМЕТ НАСТАВНїк числошколярох
1. Сербски язик и кнїжовносц Є. Виленица Троґерт 22
2. Анґлийски язик (1. страни язик) А. Шевич 22
3. Физичне воспитанє Лю. Орос 22
4. Математика Т. Бучко-Рац 22
5. История И. Павков 22
6. Ґеоґрафия А. Виславски 22
7. Италиянски язик (2. страни язик) Д. Гачеша 22
8. Аґенцийне и готелиєрске дїлованє (вежби) Б. Милянич
Є. Миркович
22
     Аґенцийне и готелиєрске дїлованє- практична настава (вежби) В. Бачич
А. Войчена
22
     Практична настава – Настава у блоку (вежби) В. Бачич
А. Войчена
22
9. Економика и орґанизация туристичних подприємствох В. Бачич 22
10. Костиранє (виборни) Т. Катона 22
11. Гражданске воспитанє (виборни) Т. Колесар 14
12. Вирска настава – православни катихизис (виборни) Ж. Кежич 8
13. Професионална пракса (вежби) В. Бачич
Р. Зорич
22
14. ГОС А. Войчена 22

 

III1

ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК БРОЈ УЧЕНИКА
1. Руски язик и кнїжовносц Лю. Малацко 12
2. Сербски як нємацерински язик  (програма Б) Е. Чапко 12
3. Анґлийски язик (1. страни язик) А. Бучко 12
4. Нємецки язик (2. страни язик) С. Спасич 6
5. Италиянски язик (2. страни язик) Д. Ґачеша 6
6. Филозофия Д. Вукасович
А. Фејди (1. 9. 2019 – 9. 9. 2019)
12
7. История Д. Бучко 12
8. Ґеоґрафия Й. Биркаш 12
9. Биолоґия Т. Катона 12
10. Математика Л. Сабо 12
11. Физика Лю. Петкович 12
12. Хемия Я. Надь 12
13. Рахункарство и информатика А. Алексич 12
14. Физичнео воспитанє Лю. Орос 12
15. Вирска настава – грекокатолїцка веронаука (виборни) З. Малацко 12
16. ГОС Е. Чапко 12

 

III2

ПРЕДМЕТ НАСТАВНїК числошколярох
1. Сербски язик и кнїжовносц Є. Виленица Троґерт 26
2. Анґлийски язик (1. страни язик) Лї. Фина 26
3. Итали янски язик Д. Ґачеша 13
4. Нємецки язик (2. страни язик) С. Спасич 13
5. История Лю. Илич 26
6. Ґеоґрафия А. Виславски 26
7. Биолоґия Т. Катона 26
8. Математика Л. Сабо 26
9. Физика Лю. Петкович 26
10. Хемия З. Петрич 26
11. Физичне воспитанє Лю. Орос 26
12. Гражданске воспитанє (виборни) Т. Колесар 26
13. Рахункарство и информатика А. Алексич 26
14. ГОС Т. Колесар 26
16. Лоґика Д. Вукасович 26

 

III3

ПРЕДМЕТ НАСТАВНїК числошколярох
1. Сербски язик и кнїжовносц Є. Виленица Троґерт 26
2. Анґлийски язик (1. страни язик) А. Шевич 26
3. Физичне воспитанє Лю. Орос 26
4. Математика Л. Сабо 26
5. Итали янски язик (2. страни язик) Д. Ґачеша 26
6. Роботна кореспонденция В. Бачич 26
7. Туристична ґеоґрафия А. Виславски 26
8. Психолоґия у туризму Ґ. Банатски 26
9. Финансийнедїлованє В. Бачич 26
10. Маркетинґ у туризму А. Войчена 26
11. История уметносци И. Радович 26
12. Окремни форми туризма (виборни) А. Войчена 26
13. Аґенцийне и готелиєрске дїлованє Р. Зорич
Й. Миркович
26
     Практична настава – Настава у блоку (блок) В. Бачич
Й. Миркович
26
14. Професионална пракса (пракса) В. Бачич
А. Войчена
26
14. Вирска настава – православни катихизис (виборни) Ж. Кежич 6
15. Вирска настава – грекокатолїцка виронаука (виборни) З. Малацко 2
16. Гражданске воспитанє (виборни) Т. Колесар 18
17. ГОС Є. Миркович 26

 

IV1

ПРЕДМЕТ НАСТАВНїК числошколярох
1. Руски язик и кнїжовносц Лю. Малацко 9
2. Сербски як нємацерински язик  (програма Б) Е. Чапко 9
3. Анґлийски язик (1. страни язик) К. Йокич 9
4. Нємецки язик (2. страни язик) С. Спасич 8
5. Италиянски язик (2. страни язик) Д. Гачеша 1
6. Устав и права гражданох Т. Колесар 9
7. Социолоґия Т. Колесар 9
8. Филозофия Д. Вукасович 9
9. История Д. Бучко 9
10. Биология Т. Катона 9
11. Математика Л. Сабо 9
12. Физика К. Сабадош 9
13. Хемия Я. Надь 9
14. Физичне воспитанє Лю. Орос 9
15. Вирска настава – грекокатолїцка веронаука (виборни) З. Малацко 9
16. ГОС Лю. Малацко 9
17. Рахункарство и информатика А. Алексич 9

 

IV2

ПРЕДМЕТ НАСТАВНїК числошколярох
1. Сербски язик и кнїжовносц Е. Чапко 24
2. Анґлийски язик (1. страни язик) К. Йокич 24
3. Итали янски язик Д. Ґачеша 11
4. Нємецки язик (2. страни язик) С. Спасич 13
5. Устав и права гражданох Т. Колесар 24
6. Социолоґия Т. Колесар 24
7. Филозофия Д. Вукасович 24
8. История Лю. Илич 24
9. Биолоґия Т. Катона 24
10. Математика Л. Сабо 24
11. Физика К. Сабадош 24
12. Хемия З. Петрич 24
13. Рахункарство и информатика А. Алексич 24
14. Физичне воспитанє Лю. Орос 24
15. Гражданске воспитанє (виборни) Т. Колесар 24
16. ГОС Л. Сабо 24

 

IV3

ПРЕДМЕТ НАСТАВНїК числошколярох
1. Сербски язик и кнїжовносц Є. Виленица Троґерт 29
2. Анґлийски язик (1. страни язик) К. Йокич 29
3. Физичне воспитанє С. Тиркайла 29
4. Математика О. Винаї 29
5. Музична култура Л. Пашо 29
6. Социология зоз правом гражданох Т. Колесар 29
7. Италиянски язик (2. страни язик) Д. Ґачеша 29
8. Агенцийне и готелиєрске дїлованє (вежби) Р. Зорич
Є. Миркович
29
     Практична настава – Настава у блоку (блок) А. Войчена
Б. Милянич
29
     Агенцийне и готелиєрске дїлованє – практична настава (пракса) Р. Зорич
Б. Милянич
29
9. Туристична ґеоґрафия А. Виславски 29
10. Поднїмательство А. Войчена 29
11. Змесценє у валалским туристичним ґаздинству(виборни) В. Бачич 29
12. Гражданске воспитанє (виборни) Т. Колесар 24
13. Вирска настава – православни катихизис (виборни) Ж. Кежич 5
14. ГОС Д. Гачеша 29