Меркуй на свой клик
Меркуй на свой клик – документ


Меркуй на свой клик

Циль проєкту то превенция диґиталного насилства медзи школярами котри преходза през розлични активносци и роботнї. З рижнима активносцами зоз школярами, наставнїками и родичами, робели зме на подзвигованю свидомосци о проблемох котри можу мац школяре у комуникациї у диґиталним окруженю. Понеже зме ше пре ґлобалну пандемию зочели зоз преходом образованя до диґиталного окруженя, стретли зме ше и зоз предносцами и зоз почежкосцами такого способу настави и ученя. Вельо ше виволаня скриваю у диґиталней комуникациї, окреме кед комуникация нє идзе у добрим напряму. Нови способ комуникациї би могол виволац велї нєжадани ситуациї, так же би школяре требали знац як реаґовац у случаю нєприємних ситуацийох, а у найгоршим случаю и кед ше комуникация претвори до диґиталного насилства. Прето зме одлучели напредок реаґовац и змоцнїц схопносци наших школярох у обласци превенциї диґиталного насилства. Под час того проєкту школяре здобули знаня як най обкерую диґиталне насилство и як най реаґую у случаю же го дожию. На формалних годзинох зме повязовали образовни змист зоз розвиваньом схопносцох комуникациї и зоз креативнима активносцами же бизме тото посцигли. Уключовали зме наставнїкох и парняцке ученє, алє и други институциї, фаховцох и родичох же би робели на тей теми.     

Проєкт потримує Влада Покраїни Войводини-Покраїнски секретарият за образованє.

Преподаванє за школярох

Диґитална безпечносц  барз важна у нєшкайшим швеце. Нажаль, постоя велї ситуациї у виртуалним швеце котрих школяре треба же би були свидоми же би остали безпечни. Концом марца школяре мали роботню у сотруднїцтве зоз Беоґрадску отворену школу на котрей достали релевантни информациї о превенциї и дїлованю на диґиталне насилство. Школяре окончели виглєдованє о диґиталней безпечносци у нашей школи. На тей роботнї представели резултати того виглєдованя.

Резултати анкети

Студенти котри участвовали у виглєдованю одвитовали на шлїдуюци питаня о неґативним диґиталним искуству:

Чи сце дожили або були шведкове даєдних од неґативних диґиталних ситуацийох:

А) Ширенє плєткох и спреводзкох о даким и обявйованє фалшивих обвинєньох о другей особи на профилу дружтвених мрежох;

Б) Нєприкладни коментари на слики, порученя, профили, блоґи других людзох;

В) Обявйованє компромитуюцих фотоґрафийох на дружтвених мрежох;

Г) Нєовласцене одкриванє других приватних информацийох;

Ґ) Фалшиве представянє або преберанє цудзого идентитету, отверанє фалшивих профилох на дружтвених мрежох;

Д) Дацо инше.

У активносци участвовали  93 школяре.

Школяре (другого и трецого року штреднєй школи) обробели резултати котри були шлїдуюци: 35% школярох дожили ширенє плєткох, 23% шкоярох дожили нєприкладни коментари, 11% школярох дожили обявйованє компромитуюцих фотоґрафийох, 30% школярох дожило нєовласцене одкриванє других приватних информацийох.

Роботня за наставнїкох

У рамику подзвигованя свидомосци о диґиталней безпечносци у нашей школи отримана роботня на котрей учашнїки були наставнїкове. На тей роботнї наставнїкове достали информациї о диґиталним насилству и як реаґовац у ситуацийох диґиталного насилства. 

Наставнїкове достали шлїдуюци препорученя:

• створиц безпечне онлайн окруженє

• унапрямиц школярох на безпечни змист

• научиц школярох як най заобиду спреводзки и нєбезпечни змист

• змоцнїц школярох як най буду безпечни од предатора

• информовац родичох и старательох о тим як най защица школярох у онлайн окруженю

Креативна роботня зоз математики

Єдна од активносци у тим проєкту  була пошвецена креативней математичней активносци. Школяре научели алґоритми як най креирую безпечни лозинки. У тей активносци школяре научели о:

• слабих лозинкох

• моцних лозинкох

• визуалним представяню алґоритма лозинки

• математична комбинаторика при креированю лозинки

Слаба лозинка кратка, звичайна и лєгка за одкриванє як з боку людзох так и з боку рахункарох. Маце слабу лозинку кед вона ма у своєй назви:

• родзени дзень

• мено супер-героя

• шаблон тастатури

Вельо раз людзе вибераю лозинку хтору можу лєгко запаметац место намислом вибраних знакох, так же тото лозинку ослабює на такволани напад зоз словнїка. Лїстина барз звичайних лозинкох позберана на основу того як ше часто хасную. Даєдни од найчастейших лозинкох то:

• 12345

• Любим це

• wwww

Моцну лозинку нєможлїве розбиц на вашим апарату и вона уключує:

• Вельки букви

• мали букви

• числа

• специялни знаки-символи

МАТЕМАТИКА СПОЗА ЛОЗИНКИ

• Прецо шейсц знаки нєдостаточни?

• Прецо би нє требало хасновац лєм вельки и мали букви?

Кед креируєце зоз шейсцох малих буквох, постої 308915776 можлївосци.

Кед креируєце лозинку котра составена зоз дванац знакох и котра ма у себе вельки букви (26), мали букви (26), цифри (10), символи (12), постоя 19408409961765342806016 можлївосци. Кед ваш рахункар троши секунду же би нащивел ваш простор од шейсцох знакох, було би му потребно два милиони роки же би випитал кажду лозинку у простору од 12 знакох. Же бисце запаметали лозинку, можеце направиц визуални приказ зоз комбинованьом формох и фарбох. Єден од способох, наприклад, би бул же би ше креировало визуални приказ лозинки яки приказани на слики попод.

Вибрали зме лозинку за слово же бизме илустровали идею. Положенє букви (знака) представя ше зоз велькосцу форми, док фарба представя букву (подобу). Пополнєна форма представя мали букви, док празна форма представя вельку букву.

Парняцка роботня за школярох

Школяре другей класи ґимназиї у юнию отримали роботню за старших основцох на тему диґиталного насилства и безпечносци. През тоти активносци и парняцке ученє школяре бешедовали и дзелєли искуства о диґиталней безпечносци. Понеже тота парняцка роботня була добре прилапена отримана є и у пиятей, шестей и седмей класи.

Роботня за родичох

Понеже родичи маю вельки уплїв на подзвигованю свидомосци школярох о безпечносци у диґиталним окруженю и їм представени основи о безпечносци у диґиталним швеце.  

Брошура Проєкт „Меркуй на свой клик“ ма и брошуру на руским и сербским язику зоз основнима информациями о диґиталним насилстве у школским окруженю.