Хто бул Петро Кузмяк

Петро Кузмяк народзени у валалє Фольварк (нєшка Страняни) у Ческо-Словацкей 1816. року. Основну школу закончел у родзеним валалє, а стредню у Подолинки и Дебрецину. Понеже нє могол достац стипендию же би предлужел студиї, пошол до Мукачовского манастира. Єден час бул на педаґоґийних курсох у Ужгородзе. З Мукачовского манастира сцекол 1838. року. Єден час препровадзел у валалє Шамброн, а од 1841. року 8 роки бул учитель и новтаруш у Якубянох. Под час револуциї 1848-1849. року, кед на Закарпат’є приходзи росийске войско, Кузмяк гарештовани.

До Керестура на место главного учителя у конфесийней школи приходзи у маю 1855. року. Як школовани-образовани учитель ма заслуги же ше у школи у Керестуре у тим чаше подзвигує и педаґоґийни и образовни ступень. Знал даскельо язики: руско-славянски, латински, мадярски и нємецки. За свою роботу як педаґоґ и як учитель бул часто похвальовани од церковник и державних школских власцох. То заш лєм нє було досц же би могол витримовац свою числену фамелию. Прето ше Кузмяк намагал же би бул поставени на место главного дзияка у Керестуре, прето же тота робота була лєпше плацена. Кед ше му то нє поспишело, 1870. року модлєл крижевского епископа же би го пошвецел за священїка. Наводзел же ма дзешецеро живи дзеци и як учитель з учительскей плаци нє може витримовац таку числену фамелию. Наводзел и же за окончованє священїцкей длужносци ма потребну фахову приготовку: закончел гуманистичну школу, курси педаґоґиї и филозофиї, новицият и досц з теолоґиї – кельо потребне за монахох у Мукачовским манастире. Медзитим, його молба нє була вислухана. После того, вон ище два децениї робел як учитель у конфесийней школи у Керестуре.

Умар 13. януара 1900. року у Керестуре, дзе є и поховани. Школа у Керестуре и нєшка ноши його мено.