Маша Керекеш на приєму при предсидательови општини Кула