Сотруднїцство школи  и  Заводу за културу войводянских руснацоx